RSS

01. ebook Islam

Sirah Nabawiyah

Penulis: Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury

Perjalanan hidup Rasulullah,adalah lautan yang luas membentang dengan kebeningan airnya yang kebiruan. Disana tersimpan pesona alami nan abadi. Tiada mata yang bosan memandang. Tiada hati yang jemu menikmati. Tiada berhenti orang yang menyelami. Karena sosok beliau, adalah pesona sepanjang masa. Sebenarnya banyak buku yang mempunyai tema tentang Sejarah Nabi, tapi buku ini punya keistemewaan tersendiri yaitu menjadi juara pertama Lomba Penulisan yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Al-Islami. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.oasetarbiyah.com. Download ebook Sirah Nabawiyah. [download]

 Syarah Riyadhus Shalihin

Penulis: Imam Nawawi

Riyadhus Shalihin adalah nama salah satu kitab kumpulan hadits Nabi Muhammad SAW yang berarti taman orang-orang shalih. Kitab ini disusun oleh al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi. Alhamdulillah, kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Salim Bahreisy, diterbitkan oleh PT Al-Ma’arif, Bandung. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di mtamim.wordpress.com. Download ebook Syarah Riyadhus Shalihin. [download]


Al-Wafi: Syarah Arbain An-Nawawiyah

 Penulis: Imam An-Nawawi

Siapa yang tidak kenal Arba’in An Nawawiyah, kumpulan 42 hadits pokok-pokok ajaran Islam dan kaidah-kaidah hukum yang disusun oleh Imam An Nawawi. Sejak pertama kali disusun, sekitar delapan abad yang lalu, kitab ini telah disyarah (diberi penjelasan rinci) lebih dari 122 syarah oleh para ulama. Sambutan yang luar biasa akan pentingnya kumpulan hadits tersebut. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.mdianapriyanto.wordpress.com/free-e-book-islam/. Download ebook Al-Wafi: Syarah Arbain An-Nawawiyah. [download]


Fiqh Sunnah

Penulis: Syekh Sayyid Sabiq

Kitab ini mengupas masalah-masalah fiqih Islam berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur`an, Sunnah yang sahih, dan ijma’ ulama kaum muslimin. Memberikan bentuk yang sebenarnya tentang fiqih Islam, juga agar umat Islam dapat berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah serta melenyapkan pertikaian pendapat, fanatik mazhab, dan menghapus takhayul yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Dipaparkan secara mudah dan praktis disertai dengan kupasan panjang lebar sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Karena itulah, tidak mengherankan jika buku ini menjadi salah satu rujukan utama dalam masalah fiqih di hampir semua penjuru dunia Islam. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di akhdian.wordpress.com. Download ebook Fiqh Sunnah/Fikih Sunnah. [download]


Bulughul Maram

 Penulis: Ibnu Hajar al-Asqalani

Dalam kitab ini Penulis, Ibnu Hajar al-Asqalani mencantumkan hadits-hadits penting seputar masalah hukum dalam syariat, banyak diantara para ulama yang telah merekomendasikan kitab ini, sehingga dengan mempelajarinya kita akan bisa mendapatkan ilmu yang berharga berkaitan dengan dalil-dalil syariat terhadap setiap permasalah hukum seperti shalat, zakat, puasa dan lainnya. Dipaparkan secara mudah dan praktis disertai dengan kupasan panjang lebar sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Karena itulah, tidak mengherankan jika buku ini menjadi salah satu rujukan utama dalam masalah fiqih di hampir semua penjuru dunia Islam. Download ebook Bulughul Maram. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di persis91.blogspot.com [download]


Fatwa Kontemporer

Penulis: Syekh Yusuf Al Qardhawi

Buku ini adalah buku yang sangat fenomenal karya DR. Yusuf Qaradhawi. Menghimpun semua fatwa-fatwa beliau seputar masalah fikih, ibadah, dan muamalah sehari-hari. Membahas tidak hanya masalah klasik, tetapi juga masalah fikih kontemporer. Buku ini berawal dari acara dakwah Dr. Yusuf Qardhawi di televisi dan radio hingga muncul permintaan dari berbagai kalangan untuk diterbitkan. Di dalamnya dibahas masalah-masalah aqidah, fiqih, serta berbagai persoalan penting dalam Islam dan falsafah umum  mengenai manusia, alam, dan kehidupan. Metode fatwa yang digunakan dalam buku ini –seperti juga pada buku-buku beliau yang lain– ialah metode taisir (mempermudah). Menurutnya, “Sudah saatnya bagi ahli fatwa memberikan kemudahan kepada ummat sesuai kemampuan”. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di media.isnet.org Download ebook Fatwa Kontemporer. [download]


Fiqh Prioritas

Penulis: Syekh Yusuf Al Qardhawi

Fiqh prioritas (fiqh al-awlawiyyat) atau istilah al-Shahwah al-Islamiyyah bayn al-Juhud wa al-Tatharruf (yaitu fiqh urutan pekerjaan (fiqh maratib al-a’mal)). Yang saya maksud dengan istilah tersebut ialah meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil, dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan, berdasarkan penilaian syari’ah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu, dan diterangi oleh akal. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di media.isnet.org Download ebook Fiqh Prioritas. [download]


Fiqh Zakat

Penulis: Syekh Yusuf Al Qardhawi

Dr Yusuf Qordhowi yang sampai saat ini karyanya mengenai fiqh zakat belum ada yang bisa menandinginya, menyatakan bahwa mensikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nash yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di media.isnet.org Download ebook Fiqh Zakat. [download]


Halal dan Haram dalam Islam

Penulis: Syekh Yusuf Al Qardhawi

Segala sesuatu asalnya mubah (dibolehkan mengerjakannya), jadi yang haram/dilarang mengerjakannya sebetulnya tidak banyak; namun perlu kita ketahui. Dari mulai urusan makanan, menghias rumah, berpakaian, pergaulan (termasuk dengan non muslim) sampai ke urusan lapangan pekerjaan bisa anda dapat disini. Alhamdulillah, jika anda berada di Luar Negeri dan susah mendapatkan buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini, kini sudah ada e-book yang bisa anda baca langsung di media.isnet.org. Download ebook Halal dan Haram dalam Islam. [download]


Hukum Hukum Zakat

Penulis: Syekh Yusuf Al Qardhawi

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat dalam Alquran, antara lain firman Allah swt. yang berarti, “Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah, 43) Kunjungi juga website penerbit ebooknya di media.isnet.org Download ebook Hukum Hukum Zakat. [download]


Sistem Masyarakat Islam

 Penulis: Syekh Yusuf al Qardhawi

Jika kita perhatikan materi pemikiran Islam sejak masa Nabi hingga masa kini seperti disajikan oleh Black dalam buku ini, nyaris tiada yang baru di situ. Tapi, bagaimanapun, pemetaan pemikiran Islam secara kronologis, sebagaimana yang dilakukan oleh Black, sangat membantu kita dalam memahami alur serta dinamika khazanah pemikiran politik dunia Islam. Melalui buku ini pula, kita tahu bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah pertarungan antara pemikiran politik Islam dan pemikiran Islam politik. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.hidayatullahdownload.blogspot.com. Download ebook Sistem Masyarakat Islam. [download]


Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an

Penulis: Syekh Yusuf Al Qardhawi

Dalam menghapalkan Al-Qur’an, maka manusia saling berbeda kemampuannya. Ada yang mampu menghapal satu halaman, ada yang mampu satu lembar, dan ada yang mampu hanya setengah halaman atau kurang. Maka ini tergantung pada kemampuannya. Dan termasuk perkara yang membantu dalam menghapalkan Al-Qur’an adalah dengan mengulang-ngulang serta meneliti hapalannya itu. Begitu juga dengan cara shalat malam dengan membaca hapalannya tadi jika dia mampu untuk bangun malam. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di media.isnet.org. Download ebook Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an. [download]


Jangan Dekati Zina

Penulis: Ibnul Qayyim Al-Jauziyah

Melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh praktek zina merupakan bahaya yang tergolong besar, dan praktek tersebut juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan isteri, putri, saudara perempuan dan ibu mereka. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.free4muslim.com. Download ebook Jangan Dekati Zina. [download]


Kumpulan Doa dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah

Penulis: Sa’id Ali bin Wahf Al-Qahthoni

Merupakan sebuah buku karya Asy Syaikh Sa’id bin Wahf Al Qahthani, yang berisikan kumpulan dzikir sehari-hari yang berasal dari Al Qur’an dan As Sunnah An Nabawiyah. Kami tampilkan di sini terjemahannya dalam bentuk e-book dengan ekstensi file .chm dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam versi Bahasa Ingris ada beberapa do’a yang tidak ada, namun dalam Bahasa Indonesia Alhamdulillah sudah dilengkapi, silakan cek!. Dilengkapi pula dengan lampiran artikel tentang hadits-hadits dha’if yang terdapat dalam Kitab Hisnul Muslim oleh Asy Syaikh Al Albani rahimahullahu ta’ala rahmatan wasi’ah. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di kautsarku.wordpress.com Download ebook Kumpulan Doa dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. [download]


Manasik Haji dan Umrah

Penulis: Syaikh Muhammad Shalih Al ‘Utsaimin

Buku ini disusun dalam rangka menjadi panduan yang praktis bagi calon jama’ah haji dan umrah.

Pada saat ini, masih banyak amalan dari sebagian besar jama?ah haji dan umrah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah dari itu, banyak di antara mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Untuk itulah, buku ini hadir di hadapan pembaca sekalain, kaum muslimin, sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, yang akan banyak mamberikan manfaat, sehingga amalan kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.dhuha.net Download ebook Manasik Haji dan Umrah. [download]


7 Tahapan Dakwah Fardhiyah
 

Penulis : Syaikh Mushthafa MasyhurBuku ini menuturkan kepada kita bagaimana kiat dan langkah-langkah memasuki hati itu, dalam sebuah amal yang unik. Kadang mudah tapi kali lain begitu sulit. Kadang berat, kadang kala ringan. Ia memang unik : dakwah fardiyah. Mungkin seunik hati manusia yang beribu macam style-nya. Ditulis oleh orang yang tidak saja matang secara konsepsi, tapi lebih jauh ia menghabiskan hari-harinya hingga kini dalam belantara dakwah yang pekat dengan suka dan duka. Itulah yang membuat buku ini begitu bertenaga, mengalir, namun pada saat yang sama sangat aplikatif. Download ebook 7 Tahapan Dakwah Fardhiyah. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di pustaka-ebook.com[download]


Bagaimana Menyentuh Hati

Penulis: Abbas As-Siisi

Buku Bagaimana Menyentuh Hati ini, terbit pada saat Mesir tengah diguncang oleh aksi keganasan dan tindakan kekerasan dan beberapa kelompok ekstrem. Pada judul buku ini terdapat suatu kandungan maksud untuk membersihkan berbagai sikap keras dan tindakan kurang bijak dengan menunjukkan jalan-jalan menuju hati. Allah (SWT) (SWT) swt, berfirman didalam Al Quran: “Maka disebabkan rahmat dan Allah (SWT) (SWT)-lab kamu berlaku lemah lembut terbadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berbati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (Al-Imran: 159). Download ebook Bagaimana Menyentuh Hati. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di perpustakaanmuslim.freehostia.com [download]


Isti’ab, Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Dakwah

Penulis : Fathi YakanIsti’ab (daya tampung) adalah kemampuan da’I utk menarik objek dakwah (mad’u) dan merekrut mereka dengan segala perbedaan intelektual, kejiwaan, status sosial dsb. Da’i yg sukses adalah da’I yg mampu masuk dan dapat mempengaruhi setiap manusia, dengan pemikiran dan dakwahnya, sekalipun kecenderungan, karakter, dan tingkatan mereka beragam. Disamping mampu menarik sejumlah besar manusia dan mampu menampung mereka baik dalam tataran pemikiran ataupun pergerakan. Download ebook ringkasan Isti’ab, Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Dakwah. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di pustaka-ebook.com [download]


Syarah Ushul Isyrin: Menyelami Samudra 20 Prinsip Hasan Al-Banna
Penulis: Asy-Syahid Hasan Al Banna

Syarah Usul Isyrin yang ditulis oleh Ustadz Hasan Al-Banna ini adalah dianggap di antara tulisannya yang penting, karena Usul Isyrin ini mengandungi beberapa perkara yang wajib dipercayai dan diketahui oleh tiap-tiap orang Muslim dan wajib diikuti dalam perbuatannya; hubungannya dengan khaliqnya dan hubungannya sesama manusia. Dalam Usul Isyrin ini, ia menerangkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku perselisihan pendapat (pertikaian), terutama dalam hal-hal yang berkenaan aqidah. Ia mesti difahami sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah. Download ebook Syarah Ushul Isyrin [download]


Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (1)

 Penulis : Imam Asy-Syahid Hasan Al Banna

Risalah ini hadir saat kondisi dunia islam tengah mengalami berbagai permasalahan. Runtuhnya

kekhilafah Turki Utsmani yang notabene sebagai payung bagi ummat islam, terpecah-belahnya ummat ke dalam golongan nasionalis dan sektarian yang sempit, hilangnya identitas keislaman dari sebagian pemeluknya, dan serangan sekularisme sebagai warisan penjajahan dan pemecahbelahan yang dilancarakan oleh para musuh islam membuat umat islam ibarat tubuh yang berpenyakitan. Ibarat seorang sekarat yang tengah menunggu ajalnya, umat islam, kala itu, benar-benar mengalami perjalanan menuju sebuah titik nadir dari sejarah peradabannya yang penuh dengan kegemilangan. Risalah ini sekaligus hadir sebagai terapi bagi penyakit yang kian akut menggerogoti tubuh umat, hingga ia dapat meraih kembali kemuliaannya. Download ebook Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (Majmu’atur Rosail). Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.tegoeh.multiply.com[download]


Ikhwanul Muslimin

Penulis: Syaikh Jasim Muhalil

Gerakan Tarbiyah Ikhwanul Muslimin yang dipelopori oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al Banna telah melebarkan sayap pengaruhnya keseluruh penjuru dunia. Misinya jelas, menegakkan kembali wibawa umat yang kini tengah berserakan. Diakhir buku, dicantumkan kalimat berikut: Untuk itu, tarbiyah yang tak hanya bermakna pendidikan, pembinaan dan pengajaran, tapi juga sikap asuh dan welas asih, menjadi pilihan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan, akhlak mulia dan perangai yang indah. Bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh ke seluruh aspek kehidupan. Download ebook Ikhwanul Muslimin. [download] 


Ikhwanul Muslimin Deskripsi, Jawaban Tuduhan, dan Harapan

Penulis: Syaikh Jasim MuhalhilTulisan Syaikh Jasim Muhalhil ini merupakan salah satu alternatif bagi siapa saja, untuk mengetahui lebih utuh dan lebih dekat dengan ashalah (orisinalitas) pemikiran Syaikh Hasan al-Banna dan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin. Buku ini menjelaskan tentang deskripsi bagaimana harakah Ikhwanul Muslimin mulai dari hakikat dakwahnya, karakternya, sasaran, sarana, dan sebagainya yang memberikan gambaran tentang Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya juga dijelaskan tentang jawaban atas tuduhan, serta harapan yang termaktub semua di dalam tulisan Syaikh Jasim Muhalhil ini. Download ebook Ikhwanul Muslimin Deskripsi, Jawaban Tuduhan, dan Harapan. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di pustaka-ebook.com [download]


Hasan Al Banna Sang Inspirator

Penulis: Umar al-Tilmisani

Hasan Al-Banna memiliki kepribadian yang cemerlang. Kepribadiannya senantiasa bersinar di dalam perjalanan dakwahnya. Tak seorangpun dapat melupakan kepribadiannya. Bagaimana kita dapat melupakan seseorang yang mempunyai pengaruh besar di dalam dakwah di akhir abad ini. Beliau curahkan seluruh hidupnya untuk masyarakat. Ia siap untuk mati syahid di medan dakwah. Padahal usianya belum lagi mencapai 40 tahun. Sehingga pada saat itu, bumi dipenuhi dengan dakwah Ikhwanul Muslimin. Buku sangat menarik untuk dibaca untuk dijadikan ibrah dalam berdakwah. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di 100tahunmstparabek.blogspot.com. Download ebook Hasan Al Banna Sang Inspirator. [download]


Do’a Al Ma’tsurat

Penyusun: Imam Asy-Syahid Hasan Al Banna

Al-Ma’tsurat adalah kumpulan dari ayat al-quran utama dan hadits. Ia adalah bentuk wirid untuk dibaca setiap pagi dan petang. Al-ma’tsurat disusun oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin, yang berusaha keras untuk mengingat Allah (SWT) pada semua sisi kehidupan. Sesungguhnya, hal tersebut merupakan cara hati untuk mencapai kedamaian dan keseimbangan hati. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di perpustakaanonline.freehostia.com Download ebook Do’a Al Ma’tsurat. [download]


Petunjuk Jalan

Penulis: Sayyid Quthb

Orang-orang yang bergerak di jalan dakwah memerlukan sebuah petunjuk jalan sehingga dakwahnya dapat efektif mengenai sasaran. “Petunjuk” itu bukan digali dari akal pikiran manusia karena ia terbatas dan hasilnya hanya coba-coba serta tambal sulam. “Petunjuk” itu harus digali dari sumber orisinil agama ini, yaitu al-qur’anul karim dan sunnah Nabi saw. karena keduanya merupakan sumber Rabbani yang diturunkan oleh Allah. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di pustaka-ebook.com. Download ebook Petunjuk Jalan [download]


Ats-Tsawabit Wal-Mutaghayyirat 

Penulis: Jum’ah Amin

Buku ini adalah sebuah karya gemilang dari seorang aktivis dakwah. Di dalamnya dijelaskan tentang berbagai aspek yang bersifat tetap (tsawabit) dan mutaghayyirat dalam dakwah Ikhwanul Muslimun, yaitu dakwah Islam yang komprehensif, yang turun dari sisi Allah. Dikemukakan juga tentang kesempurnaan Islam dan tarbiyah. Penulis mengungkapkan tentang tujuan jangka pendek (hadaf) dan tujuan akhir (ghayah) dari dakwah serta lingkup dan buah tarbiyah. Satu hal yang juga menjadi kelebihan dari buku ini adalah penulis tidak lupa untuk tetap menyampaikan tentang tujuan akhir dari kehidupan ini. Beliau menulis tentang ibadah dalam persepsi yang utuh. Allahlah tujuan paling agung dan sasaran tertinggi dari semuanya. Dan, kesempurnaan ibadah itu hanyalah milik Allah semata. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di pustaka-ebook.com. Download ebook Ats-Tsawabit Wal-Mutaghayyirat [download]


Virus-Virus Ukhuwah

Penulis: Abu ‘Ashim Hisyam bin Abdul Qadir ‘Uqdah

Bila Anda termasuk orang yang amat risau dengan perpecahan umat, dan mendambakan suasana harmonis di antara mereka—seperti Rasulullah dan para sahabatnya, insya Allah karya ini bisa memberikan kepuasan spiritual dan intelektual pada Anda. Atau mungkin juga buku ini bisa membantu misi persatuan yang Anda perjuangkan, misalnya dengan menjadikannya sebagai ‘kado berharga’ buat saudara-saudara kita yang masih gemar bertikai. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.generasimuslim.com. Download ebook Virus-Virus Ukhuwah. [download]


Usrah dan Dakwah

Penulis: Imam Asy-Syahid Hasan Al Banna

Di dalam risalah ini, di antara pengertian dasar yang ditanam oleh Ikhwanul Muslimin adalah persaudaraan dan kasih sayang karena Allah. Tidak diragukan lagi sesuai dengan namanya sendiri yaitu `Al-Ikhwan’ yang telah mengandung pengertian ini. Pendidikan Ikhwanul Muslimin menyingkirkan segala penghalang dan menghilangkan segala perbedaan yang memisahkan antara manusia, baik suku bangsa, tanah air, bahasa, warna kulit dan status sosial. Tidak ada yang tinggal selain persaudaraan Islam dan nasab Islam. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di forum.dudung.net. Download ebook Usrah dan Dakwah. [download]


Ushulus Sunnah

Penulis: Imam Ahmad bin Hanbal

Aqidah merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Seorang muslim menjadi baik agama dan amalannya karena benar aqidahnya, barangsiapa rusak aqidahnya maka rusak pulalah seluruh amalnya. E-book ini membahas tuntas kitab ushulus sunnah, kitab yang ditulis oleh Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab ini dibahas tentang pokok-pokok aqidah ahlussunnah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di maramissetiawan.wordpress.com. Download ebook Ushulus Sunnah. [download]


The Choice: Dialog Islam – Kristen

Penulis: Ahmad Deedat

Ahmed Deedat merupakan da’i dan kristolog terkemuka dunia, yang dari tangannyalah sudah ribuan orang yang menjadi Muslim karenanya. Bagi tokoh-tokoh Nasrani Internasional, baik yang suka maupun yang membencinya,begitu herannya akan kemampuan Ahmad Deedat dalam menangkap pesan-pesan ajaran Islam dan Kristen. Bahkan kemampuan memahami Bibel jauh di atas pendeta sekalipun. Tidak heran di pentas perdebatan teologi Islam dan Kristen, nama Ahmad Deedat, menjadi paling terkemuka. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.gaulislam.com. Download ebook The Choice: Dialog Islam – Kristen [download]


Misteri Ramadhan

Penulis: DR. Sa’id bin Musaffar al-Qahthani & Muhammad bin Mubarak ath-Thawasyi

Sudah berapa kali kita bersua dengan bulan Ramadhan? Adakah perubahan berarti yang terjadi dalam hidup Anda setelahnya? Atau bahkan sejatinya kita belum mengetahui dan menemukan rahasia-rahasia besar di dalam Ramadhan? Kita baru hanya memahami Ramadhan sebagai rutinitas bulanan dalam setiap tahun, yang diisi dengan tidak makan dan minum di siang hari, dan setelahnya ditutup dengan berlebaran? Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.free-7.net Download ebook Misteri Ramadhan. [download]


Dajjal dan Ya’juj wa Ma’juj

Penulis: Maulana Muhammad Ali

Alangkah sedihnya bahwa kaum Muslimin sendiri terlibat dalam percekcokan intern mengenai masalah-masalah kecil, sehingga mereka tak sempat memikirkan persoalan yang lebih penting. Seandainya mereka menaruh perhatian sedikit saja terhadap pergolakan sengit yang sekarang sedang berlangsung antara kekuatan materiil dan kekuatan spirituil, niscaya mereka akan melihat dengan terang, bahwa mengamuknya Dajjal dan merajalelanya Ya’juj wa Ma’juj bukanlah dongengan kosong, melainkan gambaran tentang serbuan kaum materialis Eropa dengan agama Nasraninya pada zaman sekarang. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.ekstragratis.com. Download ebook Dajjal dan Ya’juj wa Ma’juj. [download]


Tasawuf: Pluralisme dan Pemurtadan

Penulis: H. Hartono Ahmad Jaiz

Buku ini merupakan refleksi pemikiran Penulis dalam berinteraksi dengan banyak aliran sempalan dalam Islam yang kalau dibiarkan sangat membahayakan, karena tidak jelas dasar dan ujung pangkalnya, bahkan cenderung menyimpang sehingga membawa dampak pada kekacauan umat dalam memahami ajaran Islam. Buku ini juga sebagai bentuk keprihatinannya terhadap kondisi umat Islam yang dibodohi tanpa sadar oleh sekelompok orang yang mengaku paham dien al-Islam, sekaligus bentuk serangan balik  terhadap kampanye ajaran tasawuf. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.perpusindo.com. Download ebook Tasawuf: Pluralisme dan Pemurtadan. [download]


Ada Pemurtadan di IAIN

Penulis: H. Hartono Ahmad JaizBuku yang menyingkap masalah gencarnya pemurtadan di kampus-kampus IAIN di seluruh Indonesia. Cara-cara yang sangat canggih ditempuh untuk membuat para mahasiswa menjadi ragu, bahkan malu, dengan ajaran agamanya sendiri. Buku ini wajib dibaca bila kita ingin tahu mengenai masalah-masalah JIL, Paramadina, Islam Pluralis, Islam Progresif, dan apa pun istilahnya, yang justru mengajak kita untuk menjauhi syariat Islam. Nilai tambah diperoleh karena buku ini dibuat justru oleh seorang lulusan IAIN. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.perpusindo.com Download ebook Ada Pemurtadan di IAIN. [download]

 


Pembelaan dan pembenaran tanpa reserve terhadap perilaku Kyai yang belum tentu salah benarnya merupakan sebuah fenomena faktual yang memprihatinkan. Sikap mengiyakan, patuh dan tunduk dalam segala hal kepada sesama nanusia, yang menjadi kebiasaan sebagian warga Nahdliyin, sesungguhnya telah menjurus ke arah pengkultusan individu. Dan ini adalah suatu bentuk penuhanan tanpa sadar. Penghormatan yang berlebihan dan pokoknya patuh terhadap kyai yang lekat dalam tradisi NU, merupakan suasana kondusif untuk melahirkan tuhan-tuhan kecil di dunia. Sedangkan sikap tidak mau tahu, tutup telinga, tutup mata, nerasa paling benar, merasa paling besar, dan merasa paling kuat, adalah sebagian penyakit lama di tubuh NU yang belum sembuh hingga kini. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.perpusindo.com Download ebook Bila Kyai Menjadi Tuhan. [download]


Tanggung Jawab Pemuda Islam Hari Ini

Penulis: Imam Asy Syahid Hasan Al Banna

Inilah rahasia kesuksesan Rasulullah SAW didalam menata, membangun dan merentangkan dakwahnya sehingga menebar keseluruh jagat raya ini. Kader-kader mukmin yang digemblengnya di rumah Ar qom bin Arqom terdiri dari para pemuda yang tangguh. Dari tangan-tangan merekalah terbitnya fajar Islam. Mereka rela berkorban dan menanggung siksaan. Hari-harinnya mereka upayakan untuk mewujudkan kemenangan gemilang. Menaklukan dua imperium besar (Romawi dan Persia). Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.alamanah1429.wordpress.com/ebook. Download ebook Tanggung Jawab Pemuda Islam Hari Ini. [download]


Sejarah Islam Sesudah Rasulullah

Penulis: Abdullah

Nama Saiyidina Abu Bakar Al-Siddiq R.A. adalah tidak asing lagi bagi sekelian ummat Islam, baik dahulu mahupun sekarang. Dialah manusia yang dianggap paling teragung dalam sejarah Islam sesudah Rasulullah S.A.W. Kemuliaan akhlaknya, kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta benda dan kekayaannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah ummat, ketenangannya dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa serta tuturbahasanya yang lembut lagi menarik adalah sukar dicari bandingannya balk dahulu mahupun sekarang. Download ebook Sejarah Islam Sesudah Rasulullah. [download]


Studi Kritis Pemahaman Islam

Penulis:

Allah Swt telah menentukan bahwa kesadaran manusia datangnya berangsur, bertahap sesuai dengan perkembangan peradaban yang Dia tetapkan lebih dahulu. Dalam kalangan Scientist terdapat suatu kesimpulan bahwa apa yang telah dikatakan benar, sesungguhnya belumlah mutlak benar. Sesuatu hal adalah benar menurut anggapan relatif disuatu jaman karena pada periode berikutnya terdapat bukti yang memperbaiki kebenaran bermula, hingga apa yang kemarin telah benar, kini harus dirubah lagi, dan besok mungkin disempurnakan lagi. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.perpusindo.com/ebook. Download ebook Studi Kritis Pemahaman Islam. [download]


Semangat dan Gairah Orang-Orang Beriman

 Penulis: Harun Yahya

Buku ini membicarakan gairah orang-orang beriman yang terus meningkat sampai akhir hidup mereka. Tujuan buku ini ialah mendorong semua Muslim untuk lebih bergairah dengan menunjukkan bahwa gairah merupakan nikmat yang besar dan merupakan sifat yang memperkuat orang-orang beriman. Pembaca akan memahami rahasia penting yang membuat orang berhasil sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit. Di samping itu, dia akan mengetahui karunia yang telah dijanjikan kepada mereka yang tidak pernah kehilangan gairah dan yang menghadapi kesulitan dengan bertawakal kepada Allah. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com. Download ebook Semangat dan Gairah Orang-Orang Beriman. [download]


Runtuhnya Teori Evolusi

 Penulis: Harun Yahya

Teori evolusi menyatakan bahwa makhluk hidup di muka bumi tercipta sebagai akibat dari peristiwa kebetulan dan muncul dengan sendirinya dari kondisi alamiah. Teori ini bukanlah hukum ilmiah maupun fakta yang sudah terbukti. Di balik topeng ilmiahnya, teori ini adalah pandangan hidup materialis yang dijejalkan ke dalam masyarakat oleh kaum Darwinis. Dasar-dasar teori ini – yang telah digugurkan oleh bukti-bukti ilmiah di segala bidang – adalah cara-cara mempengaruhi dan propaganda, yang terdiri atas tipuan, kepalsuan, kontradiksi, kecurangan, dan ilusi permainan sulap. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com Download ebook Runtuhnya Teori Evolusi. [download]


Melihat Kebaikan di Segala Hal

 Penulis: Harun YahyaAllah menciptakan setiap patah kata yang diucapkan seseorang, dan setiap peristiwa yang dialaminya, sejak saat ia dilahirkan ke dunia ini. Bagi seorang beriman yang memahami kebenaran ini, kenikmatan iman yang tiada henti akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Sebab, ketentuan yang telah digariskan Allah sungguh sempurna. Maha Besar Allah yang telah menciptakan kebaikan di segala hal. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com Download ebook Melihat Kebaikan di Segala Hal. [download]


Manusia dan Alam Semesta

Penulis: Harun Yahya

Buku ini berisi fakta-fakta yang meruntuhkan teori evolusi. Semua ini untuk menangkal kekeliruan pandang akibat teori ini, yang telah begitu lama menjadi landasan bagi semua filsafat anti-Tuhan. Darwinisme menolak fakta penciptaan, dan lebih jauh lagi, penciptaan Allah, dan selama 140 tahun terakhir filsafat ini telah membuat banyak orang meninggalkan kepercayaannya atau jatuh ke dalam keraguan. Oleh karena itu, sangat penting kiranya menunjukkan bahwa teori ini merupakan suatu kekeliruan dan penipuan, dan menyebarkannya kepada semua orang. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com Download ebook Manusia dan Alam Semesta. [download]


Menyibak Tabir Evolusi

Penulis: Harun Yahya

Menyibak Tabir Evolusi adalah buku terjemahan dari versi Inggris berjudul The End of Darwinism yang diterbitkan oleh Goodword Books, India. Buku ini menjadi perlu diterbitkan karena ia berbicara tentang sisi lain dari Evolusi dan Darwinisme yang belum terkuak. Padahal evolusi dan Darwin merupakan wacana yang sangat akrab di tengah masyarakat kita. Hampir semua orang yang pernah menginjak sekolah menengah mengenalnya dengan baik. Bahkan yang tidak pun juga tahu, karena setidaknya, wacana bahwa manusia berasal dari kera hampir menghinggapi telinga semua orang di republik ini. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com Download ebook Menyibak Tabir Evolusi. [download]


Kaum-Kaum Yang Telah Dibinasakan

Penulis: Harun Yahya

Berita-berita tentang kaum yang telah ada terlebih dahulu yang merupakan bagian penting dalam Al Qur’an, jelas-jelas merupakan sebuah hal yang patut untuk kita renungkan. Sebagian besar dari kaum ini mengingkari para nabi yang diutus kepada mereka dan terlebih lagi menunjukan rasa permusuhan terhadap mereka. Karena keberaniannya, merekapun mengundang kemurkaan Allah kepada mereka. Dan merekapun telah disapu bersih dari muka bumi. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com Download ebook Kaum-Kaum Yang Telah Dibinasakan. [download]


Mari Kita Belajar Tentang Islam

Penulis: Harun Yahya

Di dalam buku ini kita akan berbicara tentang kekuasaan Allah, Yang menciptakan ibu, ayah, dan teman kita, juga semua manusia, hewan, tanaman, pendeknya semua makhluk hidup, bumi, matahari, bulan, dan seluruh alam semesta. Kita akan membicarakan kekuasaan dan pengetahuan Allah yang tak terbatas dan apa yang Dia inginkan dan tidak Dia inginkan dari kita. Jangan lupa, ini adalah hal yang sangat penting, yang akan sangat bermanfaat bagi kita. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com Download ebook Mari Kita Belajar Tentang Islam. [download]


Cita Rasa Seni Warna Ilahi

Penulis: Harun Yahya

Sebagian besar orang mungkin tidak pernah berpikir tentang betapa beraneka warnanya dunia tempat hidup mereka atau bertanya-tanya dalam hati bagaimana warna yang beraneka ragam itu ada di bumi ini. Mungkin mereka juga tidak pernah berpikir seperti apa jadinya jika ada sebuah dunia tanpa warna. Hal ini disebabkan karena setiap orang yang dapat melihat dilahirkan ke dalam dunia yang penuh warna. Walaupun demikian, sebuah model dunia yang hitam putih, tanpa warna, bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, hal yang sangat mengagumkan adalah kehidupan kita yang berada dalam suatu dunia yang benderang, dan penuh warna-warni. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com. Download ebook Cita Rasa Seni Warna Ilahi. [download]


Kemilau Jagat Raya

Penulis: Harun Yahya

Pernahkah kamu bayangkan betapa luas alam semesta tempat kita tinggal? Mungkin kamu memang belum banyak tahu tentang hal itu. Kalaupun pernah, kamu tentu masih sangat sulit membayangkan betapa besar ukuran alam semesta ini. Akan kami terangkan seberapa besar alam semesta ini dengan menggunakan suatu contoh. Seberapa jauhkah jarak yang dapat kamu bayangkan? Jarak antara batas kota tempat kamu tinggal mungkin tampak begitu besar bagimu. Anggap saja kamu sedang melintasi seluruh jalan-jalan di kotamu, dari timur ke barat, dan kamu akan terkagum-kagum oleh keluasannya. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com. Download ebook Kemilau Jagat Raya. [download]


Keajaiban Desain di Alam

Penulis: Harun Yahya

Seluruh makhluk di alam, termasuk diri kita, merupakan suatu rancangan. Hal ini, pada gilirannya membuktikan keberadaan Sang Pencipta, Yang merancang semua makhluk dengan kehendak-Nya, memelihara seluruh ciptaan-Nya, dan memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang mutlak. Namun, semua kenyataan ini ditolak oleh teori evolusi yang dirumuskan pada pertengahan abad ke-19. Teori ini, yang dikemukakan dalam buku karya Charles Darwin On the Origin of Species menilai bahwa semua makhluk berevolusi melalui rangkaian kejadian kebetulan dan berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com. Download ebook Keajaiban Desain di Alam. [download]


Bagaimana Seorang Muslim Berpikir

Penulis: Harun Yahya

Buku ini ditulis dengan tujuan mengajak manusia “berpikir sebagaimana mestinya” dan mengarahkan mereka untuk “berpikir sebagaimana mestinya”. Seseorang yang tidak berpikir berada sangat jauh dari kebenaran dan menjalani sebuah kehidupan yang penuh kepalsuan dan kesesatan. Akibatnya ia tidak akan mengetahui tujuan penciptaan alam, dan arti keberadaan dirinya di dunia. Padahal, Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk sebuah tujuan. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ebookgratis.pakdenono.com. Download ebook Bagaimana Seorang Muslim Berpikir. [download]


Mengenal Islam

Penulis: Mochamad Bugi

Islam adalah syariat Allah yang terakhir yang diturunkanNya kepada penutup para nabi dan rasulNya, Muhammad bin Abdullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Islam adalah agama yang dasarnya itu tauhid, syiarnya kejujuran, porosnya keadilan, tiangnya kebenaran, ruhnya kasih sayang. Buku ini akan menjelaskan secara singkat tentang agama Islam. Dalam kajian ini tentunya kita tidak akan membahas tentang kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang telah disampiaikan dalam isi kandungan Al-Quran, tetapi kita akan mencoba melihat hakikat mukzizat yang ada dibalik kisah-kisah dan riwayat-riwayat tersebut dan relevansinya dengan hakikat kemukzizatan itu pada masa kini dan masa-masa yang akan datang. Download ebook Mengenal Islam. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ilma95.net [download]


Rahasia di Balik Kalimat Tauhid di Dalam Al-Quran

Penulis: Abu Syeikha bin Imam Al Magety

Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dengan rentang masa berlakunya yang sangat panjang sebagaimana yang sudah disampaikan dalam kajian sebelunya, pada postingan ini kita akan mencoba memahami kemukziziatan Al-Quran dalam prospektif masa lalu yang mendapat porsi cukup besar dalam isi kandungan Al-Quran seperti kisah-kisah dan riwayat kaum-kaum terdahulu serta riwayat nabi rusul yang telah diutus sebelum Allah swt mengutus Rassulullah Muhammad saw. Dalam kajian ini tentunya kita tidak akan membahas tentang kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang telah disampiaikan dalam isi kandungan Al-Quran, tetapi kita akan mencoba melihat hakikat mukzizat yang ada dibalik kisah-kisah dan riwayat-riwayat tersebut dan relevansinya dengan hakikat kemukzizatan itu pada masa kini dan masa-masa yang akan datang. Download ebook Rahasia di Balik Kalimat Tauhid di Dalam Al-Quran. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di ilma95.net [download] 


Anda akan menemukan kisah yang penuh makna dan teladan. Pun, Anda akan terhibur dengan cerita-cerita yang kadang lucu penuh jenaka. Anda juga akan tercerahkan dengan pelajaran-pelajaran dan wawasan-wawasan mencerdaskan di dalamnya. Selain itu, tentu Anda akan bertambah bijak dengan pesan-pesan dan nasehat-nasehat penuh dengan kearifan yang menyertainya. Dan pada akhirnya, dengan buku ini diharapkan Anda mampu memetik hikmah yang mahal harganya; menjaga kemuliaan akhlak dan mencegah kehinaan budi pekerti, menyucikan nurani lagi melembutkan hati, sehingga Anda mampu mempersembahkan sebuah kemuliaan dalam sejarah dengan menyamai atau bahkan melampaui kemuliaan yang pernah mereka persembahkan. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.erabookstore.com Download ebook 1001 Kisah Teladan. [download]


Kumpulan Doa Sehari-Hari

Penulis: Tata Danamihardja

Ebook ini berisi kumpulan doa yang dapat anda pergunakan sehari-hari. Sekedar menjadi pengingat bagi umat muslim bahwa kita masih memiliki tempat mengadu dan meminta pertolongan. Mudah mudahan ebook gratis buatan mas Tata danamihardja ini bisa menjadi tetes-tetes air pelepas dahaga, pemberi kesejukan pada keringnya jiwa-jiwa pengembara di alam fana ini. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.bukubagus.multiservers.com. Download ebook Kumpulan Doa Sehari-Hari. [download]


Merenungi Ayat-Ayat Inspirator

Penulis: Rahmat, ST

Hidup ini tidak mulus, selalu saja ada halangan dan rintangan yang selalu menghimpitnya, tetapi kita tidak bisa meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari musibah. Disinilah keindahan islam, yang harus kita minta adalah agar kita bisa melalui ujian yang diberikan Allah, supaya kita menjadi umat pilihan, umat yang membuktikan kadar keimanan kita kepada Allah. Kunjungi juga website penerbit ebooknya di http://www.motivasi-islami.com Download ebook Merenungi Ayat-Ayat Inspirator. [download]


Hadits untuk Pegangan Sehari-Hari

Penulis: Tata Danamihardja

Ada 100 lebih hadits Riwayat Bukhori-Muslim di dalam ebook ini, semuanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sang penulis sengaja mengumpulkan hadits-hadits ini dalam bentuk ebook agar bisa menemani kegiatan anda yang lebih banyak mengunakan komputer. Sambil bekerja di sela-sela kesibukan, anda masih bisa menyempatkan diri untuk membuka ebook ini, tanpa harus meninggalkan meja anda dan membuka buku-buku yang memenuhi meja kerja anda.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: